0%
Forum Forever Alone - Meme & Range Comic


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Khách vi
Anonymous

Demo:
[code] Level hình người đẹp cho forum Level12

hướng dẫn:

bươc 1. thay đổi tên 3 mục trong mục profiles
Code:

ACP> Ql nhóm và người dùng> QLy người dùng> Profiles
- tổng bài gửi > posts
- điểm> points
- reputation> thanked


bước 2: chỉnh mục Points và Reputation
Spoiler:bước 3. Tạo 1 HTML tên là level hình người để lấy link

- ACP> Module> HTML & Javascripts> HTML
- và chèn codes sau vào khung HTML rùi lấy link

Code:

function A1level(){
dir="http://i1228.photobucket.com/albums/ee457/ca3forum/Boy avatar/"
var xperpost="5"
var xperexp="35"
var xperreptt="20"
var xpneeded="25"
var maxability="4000"
var maxstrength=(xpneeded*600)
var aq=[];
var level=[];
var posts=[];
var repts=[];
var ability=[];
var cts=[];
var firstchar=[];
var boom = new Array()
boom[0]="<img src='"+dir+"0.gif'><br>Vỡ Lòng";
boom[1]="<img src='"+dir+"1.gif'><br>Vỡ Lòng";
boom[2]="<img src='"+dir+"2.gif'> <br>Tập sự";
boom[3]="<img src='"+dir+"3.gif'> <br>Nâng Cao";
boom[4]="<img src='"+dir+"4.gif'> <br>Đường Phố";
boom[5]="<img src='"+dir+"5.gif'> <br>Nghệp Dư";
boom[6]="<img src='"+dir+"6.gif'> <br>Huấn Luyện";
boom[7]="<img src='"+dir+"7.gif'> <br>Chuyên Nghiệp";
boom[8]="<img src='"+dir+"8.gif'> <br>Đẳng Cấp";
boom[9]="<img src='"+dir+"9.gif'> <br>Ưu Tú";
boom[10]="<img src='"+dir+"10.gif'> <br>Bậc thầy";
boom[11]="<img src='"+dir+"11.gif'> <br>Siêu Sao";
boom[12]="<img src='"+dir+"12.gif'> <br>Huyền Thoại";
boom[13]="<img src='"+dir+"13.gif'> <br>Vũ Thần";
boom[14]="<img src='"+dir+"14.gif'> <br>Tinh Anh";
boom[15]="<img src='"+dir+"15.gif'> <br>Xuất Chúng";
boom[16]="<img src='"+dir+"16.gif'> <br>Đỉnh Cao";
boom[17]="<img src='"+dir+"17.gif'> <br>Vĩ Đại";
boom[18]="<img src='"+dir+"18.gif'> <br>Thiên Tài";
boom[19]="<img src='"+dir+"19.gif'> <br>Siêu Cấp";
boom[20]="<img src='"+dir+"20.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[21]="<img src='"+dir+"21.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[22]="<img src='"+dir+"22.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[23]="<img src='"+dir+"23.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[24]="<img src='"+dir+"24.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[25]="<img src='"+dir+"25.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[26]="<img src='"+dir+"26.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[27]="<img src='"+dir+"27.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[28]="<img src='"+dir+"28.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[29]="<img src='"+dir+"29.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[30]="<img src='"+dir+"30.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[31]="<img src='"+dir+"31.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[32]="<img src='"+dir+"32.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[33]="<img src='"+dir+"33.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[34]="<img src='"+dir+"34.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[35]="<img src='"+dir+"35.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[36]="<img src='"+dir+"36.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[37]="<img src='"+dir+"37.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[38]="<img src='"+dir+"38.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[39]="<img src='"+dir+"39.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[40]="<img src='"+dir+"40.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[41]="<img src='"+dir+"41.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[42]="<img src='"+dir+"42.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[43]="<img src='"+dir+"43.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[44]="<img src='"+dir+"44.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[45]="<img src='"+dir+"45.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[46]="<img src='"+dir+"46.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[47]="<img src='"+dir+"47.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[48]="<img src='"+dir+"48.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[49]="<img src='"+dir+"49.gif'> <br>Chén Thánh ";
boom[50]="<img src='"+dir+"50.gif'> <br>Chén Thánh ";
x = document.getElementsByTagName('div')
for(y=0;y<x.length;y++){
if(x[y].className == "levelhinhnguoi"){
nick= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
nic= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
nict= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
tks= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
cts[nict]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("pet</span>: </span>")[1]);
posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);
repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);
ability[tks]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("thanked</span>: </span>")[1]);
if(repts[nic]>=0){var levell=[];
var xp=[];
var firstchar=[];
xp[nick]=Math.floor(posts[nick]*xperpost/1000+(repts[nic]+ability[tks]*4)*xperreptt/1000)
level[nick]=(xp[nick]/xpneeded)
var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp)
var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1));
var title1=""
if (phansonguyen > 50){(phansonguyen = "50")&&(exp = "100")&&(title1="")}

var width=(exp-1)
var xptogo = "10000"
if(xp[nick]>0){xptogo = Math.floor(ability[tks]*1900+posts[nick]*2+repts[nic])}
var abilityperc = (Math.floor((xptogo/maxability)*1000)-2)
if(xptogo > maxability) {(xptogo = maxability)&&(abilityperc = "9800")}
var strengthperc = (Math.floor((xp[nick]/maxstrength)*1000)-2)
if(xp[nick] > maxstrength) {(xp[nick]= maxstrength)&&(strengthperc = "98")}
firstchar[nick]=nick.charAt(0);
aq[nick]="Unknown"
var medal=[];
var i=1;
while (i>0){
if (phansonguyen==i){
boom[0]="<img src='"+dir+"0.gif'><br>Vỡ Lòng";
boom[1]="<img src='"+dir+"1.gif'><br>Vỡ Lòng";
boom[2]="<img src='"+dir+"2.gif'> <br>Tập sự";
boom[3]="<img src='"+dir+"3.gif'> <br>Nâng Cao";
boom[4]="<img src='"+dir+"4.gif'> <br>Đường Phố";
boom[5]="<img src='"+dir+"5.gif'> <br>Nghệp Dư";
boom[6]="<img src='"+dir+"6.gif'> <br>Huấn Luyện";
boom[7]="<img src='"+dir+"7.gif'> <br>Chuyên Nghiệp";
boom[8]="<img src='"+dir+"8.gif'> <br>Đẳng Cấp";
boom[9]="<img src='"+dir+"9.gif'> <br>Ưu Tú";
boom[10]="<img src='"+dir+"10.gif'> <br>Bậc thầy";
boom[11]="<img src='"+dir+"11.gif'> <br>Siêu Sao";
boom[12]="<img src='"+dir+"12.gif'> <br>Huyền Thoại";
boom[13]="<img src='"+dir+"13.gif'> <br>Vũ Thần";
boom[14]="<img src='"+dir+"14.gif'> <br>Tinh Anh";
boom[15]="<img src='"+dir+"15.gif'> <br>Xuất Chúng";
boom[16]="<img src='"+dir+"16.gif'> <br>Đỉnh Cao";
boom[17]="<img src='"+dir+"17.gif'> <br>Vĩ Đại";
boom[18]="<img src='"+dir+"18.gif'> <br>Thiên Tài";
boom[19]="<img src='"+dir+"19.gif'> <br>Siêu Cấp";
boom[20]="<img src='"+dir+"20.gif'> <br>Chén Thánh";
boom[21]="<img src='"+dir+"21.gif'><br>Vỡ Lòng";
boom[22]="<img src='"+dir+"22.gif'><br>Vỡ Lòng";
boom[23]="<img src='"+dir+"23.gif'> <br>Tập sự";
boom[24]="<img src='"+dir+"24.gif'> <br>Nâng Cao";
boom[25]="<img src='"+dir+"25.gif'> <br>Đường Phố";
boom[26]="<img src='"+dir+"26.gif'> <br>Nghệp Dư";
boom[27]="<img src='"+dir+"27.gif'> <br>Huấn Luyện";
boom[28]="<img src='"+dir+"28.gif'> <br>Chuyên Nghiệp";
boom[29]="<img src='"+dir+"29.gif'> <br>Đẳng Cấp";
boom[30]="<img src='"+dir+"30.gif'> <br>Ưu Tú";
boom[31]="<img src='"+dir+"31.gif'> <br>Bậc thầy";
boom[32]="<img src='"+dir+"32.gif'> <br>Siêu Sao";
boom[33]="<img src='"+dir+"33.gif'> <br>Huyền Thoại";
boom[34]="<img src='"+dir+"34.gif'> <br>Vũ Thần";
boom[35]="<img src='"+dir+"35.gif'> <br>Tinh Anh";
boom[36]="<img src='"+dir+"36.gif'> <br>Xuất Chúng";
boom[37]="<img src='"+dir+"37.gif'> <br>Đỉnh Cao";
boom[38]="<img src='"+dir+"38.gif'> <br>Vĩ Đại";
boom[39]="<img src='"+dir+"39.gif'> <br>Thiên Tài";
boom[40]="<img src='"+dir+"40.gif'> <br>Siêu Cấp";
boom[41]="<img src='"+dir+"41.gif'> <br>Chén Thánh";
boom[42]="<img src='"+dir+"42.gif'> <br>Xuất Chúng";
boom[43]="<img src='"+dir+"43.gif'> <br>Đỉnh Cao";
boom[44]="<img src='"+dir+"44.gif'> <br>Vĩ Đại";
boom[45]="<img src='"+dir+"45.gif'> <br>Thiên Tài";
boom[46]="<img src='"+dir+"46.gif'> <br>Siêu Cấp";
boom[47]="<img src='"+dir+"47.gif'> <br>Chén Thánh";
boom[48]="<img src='"+dir+"48.gif'> <br>Vĩ Đại";
boom[49]="<img src='"+dir+"49.gif'> <br>Thiên Tài";
boom[50]="<img src='"+dir+"50.gif'> <br>Siêu Cấp";
medal[nick]=boom[i];i=0;} else{i++;}
}
exppet="<img src='http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/62/82/blue10.gif' width='"+width+"%' height='7px'>";
exppet2="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/exp.gif' width='2px' height='7px'>";
expss=
 "<div class='expbg'><div class='expbg2'><fieldset
style='padding: 1px; border: #776b6a 1px
solid;'>"+exppet+""+exppet2+"</fieldset></div></div>";

stats="<div
 align='left'><table cellpadding='0' cellspacing='0'
width='100'><tr><td width='150'><fieldset
style='padding: 5px 7px 3px 5px; border: #776b6a 1px
dashed;-moz-border-radius: 4px; border-radius:
2px;'>"+title1+"<div valign='bottom' style='padding:
3px;'><font color='red' style='font-size:
12px'><b><center>"+medal[nick]+"</center></b></font><font
 color='blue' size: 10px'><b> Level: "+ phansonguyen
+"<br> Experience:
"+exp+"%</b></font>"+expss+"</fieldset></td></tr></table></fieldset></div>
 "
x[y].innerHTML +="<span class='gensmall'>" + stats}
else{x[y].innerHTML +="<font
color=red><br><br><b>Unknown ("+repts[nic]+"
points)</b></font>"}}}
}
A1level();
bước 4. thêm codes vô css
Code:

/*---  level hình người ------------------*/
.levelbg{line-height:
 13px;background:
url(http://i46.servimg.com/u/f46/16/96/29/15/levelc10.png)
no-repeat;width: 120px; height: 13px;padding-top: 2px;padding-left:
2px;}
bước 5. thêm codes định vị trí thanh level trong viewtopic_body

- ACP> Display> Templates> QLTT> Viewtopic_body
- chèn đoạn codes sau vào vị trí mà muốn thanh level hình người hiển thị

Code:

<!--  THANH LEVEL HINH NGUOI -->
<div class="levelhinhnguoi" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}
  {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
  {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</span></div>
<!--  THANH LEVEL HINH NGUOI-->
Tiêu đề: [code] Level hình người đẹp cho forum


Demo:
Spoiler:
[code] Level hình người đẹp cho forum Level12

hướng dẫn:

bươc 1. thay đổi tên 3 mục trong mục profiles

Spoiler:
ACP> Ql nhóm và người dùng> QLy người dùng> Profiles
- tổng bài gửi > posts
- điểm> points
- reputation> thanked
bước 2: chỉnh mục Points và Reputation
Spoiler:
- ACP> Modules> Points & Reputation
- chỉnh như hình dưới:
[code] Level hình người đẹp cho forum 6f630210
[code] Level hình người đẹp cho forum 40b57a10
bước 3. Tạo 1 HTML tên là level hình người để lấy link
Spoiler:

- ACP> Module> HTML & Javascripts> HTML
- và chèn codes sau vào khung HTML rùi lấy link
[code] Level hình người đẹp cho forum Collap10 CODE:CHỌN TOÀN BỘ

function A1level(){
dir="https://i1228.photobucket.com/albums/ee457/ca3forum/Boy avatar/"
var xperpost="5"
var xperexp="35"
var xperreptt="20"
var xpneeded="25"
var maxability="4000"
var maxstrength=(xpneeded*600)
var aq=[];
var level=[];
var posts=[];
var repts=[];
var ability=[];
var cts=[];
var firstchar=[];
var boom = new Array()
boom[0]="
Vỡ Lòng";
boom[1]="
Vỡ Lòng";
boom[2]="
Tập sự";
boom[3]="
Nâng Cao";
boom[4]="
Đường Phố";
boom[5]="
Nghệp Dư";
boom[6]="
Huấn Luyện";
boom[7]="
Chuyên Nghiệp";
boom[8]="
Đẳng Cấp";
boom[9]="
Ưu Tú";
boom[10]="
Bậc thầy";
boom[11]="
Siêu Sao";
boom[12]="
Huyền Thoại";
boom[13]="
Vũ Thần";
boom[14]="
Tinh Anh";
boom[15]="
Xuất Chúng";
boom[16]="
Đỉnh Cao";
boom[17]="
Vĩ Đại";
boom[18]="
Thiên Tài";
boom[19]="
Siêu Cấp";
boom[20]="
Chén Thánh ";
boom[21]="
Chén Thánh ";
boom[22]="
Chén Thánh ";
boom[23]="
Chén Thánh ";
boom[24]="
Chén Thánh ";
boom[25]="
Chén Thánh ";
boom[26]="
Chén Thánh ";
boom[27]="
Chén Thánh ";
boom[28]="
Chén Thánh ";
boom[29]="
Chén Thánh ";
boom[30]="
Chén Thánh ";
boom[31]="
Chén Thánh ";
boom[32]="
Chén Thánh ";
boom[33]="
Chén Thánh ";
boom[34]="
Chén Thánh ";
boom[35]="
Chén Thánh ";
boom[36]="
Chén Thánh ";
boom[37]="
Chén Thánh ";
boom[38]="
Chén Thánh ";
boom[39]="
Chén Thánh ";
boom[40]="
Chén Thánh ";
boom[41]="
Chén Thánh ";
boom[42]="
Chén Thánh ";
boom[43]="
Chén Thánh ";
boom[44]="
Chén Thánh ";
boom[45]="
Chén Thánh ";
boom[46]="
Chén Thánh ";
boom[47]="
Chén Thánh ";
boom[48]="
Chén Thánh ";
boom[49]="
Chén Thánh ";
boom[50]="
Chén Thánh ";
x = document.getElementsByTagName('div')
for(y=0;yif(x[y].className == "levelhinhnguoi"){
nick= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
nic= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
nict= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
tks= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
cts[nict]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("pet: ")[1]);
posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts: ")[1]);
repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points: ")[1]);
ability[tks]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("thanked: ")[1]);
if(repts[nic]>=0){var levell=[];
var xp=[];
var firstchar=[];
xp[nick]=Math.floor(posts[nick]*xperpost/1000+(repts[nic]+ability[tks]*4)*xperreptt/1000)
level[nick]=(xp[nick]/xpneeded)
var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp)
var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1));
var title1=""
if (phansonguyen > 50){(phansonguyen = "50")&&(exp = "100")&&(title1="")}

var width=(exp-1)
var xptogo = "10000"
if(xp[nick]>0){xptogo = Math.floor(ability[tks]*1900+posts[nick]*2+repts[nic])}
var abilityperc = (Math.floor((xptogo/maxability)*1000)-2)
if(xptogo > maxability) {(xptogo = maxability)&&(abilityperc = "9800")}
var strengthperc = (Math.floor((xp[nick]/maxstrength)*1000)-2)
if(xp[nick] > maxstrength) {(xp[nick]= maxstrength)&&(strengthperc = "98")}
firstchar[nick]=nick.charAt(0);
aq[nick]="Unknown"
var medal=[];
var i=1;
while (i>0){
if (phansonguyen==i){
boom[0]="
Vỡ Lòng";
boom[1]="
Vỡ Lòng";
boom[2]="
Tập sự";
boom[3]="
Nâng Cao";
boom[4]="
Đường Phố";
boom[5]="
Nghệp Dư";
boom[6]="
Huấn Luyện";
boom[7]="
Chuyên Nghiệp";
boom[8]="
Đẳng Cấp";
boom[9]="
Ưu Tú";
boom[10]="
Bậc thầy";
boom[11]="
Siêu Sao";
boom[12]="
Huyền Thoại";
boom[13]="
Vũ Thần";
boom[14]="
Tinh Anh";
boom[15]="
Xuất Chúng";
boom[16]="
Đỉnh Cao";
boom[17]="
Vĩ Đại";
boom[18]="
Thiên Tài";
boom[19]="
Siêu Cấp";
boom[20]="
Chén Thánh";
boom[21]="
Vỡ Lòng";
boom[22]="
Vỡ Lòng";
boom[23]="
Tập sự";
boom[24]="
Nâng Cao";
boom[25]="
Đường Phố";
boom[26]="
Nghệp Dư";
boom[27]="
Huấn Luyện";
boom[28]="
Chuyên Nghiệp";
boom[29]="
Đẳng Cấp";
boom[30]="
Ưu Tú";
boom[31]="
Bậc thầy";
boom[32]="
Siêu Sao";
boom[33]="
Huyền Thoại";
boom[34]="
Vũ Thần";
boom[35]="
Tinh Anh";
boom[36]="
Xuất Chúng";
boom[37]="
Đỉnh Cao";
boom[38]="
Vĩ Đại";
boom[39]="
Thiên Tài";
boom[40]="
Siêu Cấp";
boom[41]="
Chén Thánh";
boom[42]="
Xuất Chúng";
boom[43]="
Đỉnh Cao";
boom[44]="
Vĩ Đại";
boom[45]="
Thiên Tài";
boom[46]="
Siêu Cấp";
boom[47]="
Chén Thánh";
boom[48]="
Vĩ Đại";
boom[49]="
Thiên Tài";
boom[50]="
Siêu Cấp";
medal[nick]=boom[i];i=0;} else{i++;}
}
exppet="";
exppet2="";
expss=
"
style='padding: 1px; border: #776b6a 1px
solid;'>"+exppet+""+exppet2+"
";

stats=" align='left'>width='100'>
style='padding: 5px 7px 3px 5px; border: #776b6a 1px
dashed;-moz-border-radius: 4px; border-radius:
2px;'>"+title1+"
"+medal[nick]+"
color='blue' size: 10px'> Level: "+ phansonguyen
+"
Experience:
"+exp+"%
"+expss+"

"
x[y].innerHTML +="" + stats}
else{x[y].innerHTML +="color=red>

Unknown ("+repts[nic]+"
points)
"}}}
}
A1level();
bước 4. thêm codes vô css
[code] Level hình người đẹp cho forum Collap10 CODE:CHỌN TOÀN BỘ

/*--- level hình người ------------------*/
.levelbg{line-height:
13px;background:
url(https://i.servimg.com/u/f46/16/96/29/15/levelc10.png)
no-repeat;width: 120px; height: 13px;padding-top: 2px;padding-left:
2px;}
bước 5. thêm codes định vị trí thanh level trong viewtopic_body
Spoiler:
- ACP> Display> Templates> QLTT> Viewtopic_body
- chèn đoạn codes sau vào vị trí mà muốn thanh level hình người hiển thị
[code] Level hình người đẹp cho forum Collap10 CODE:CHỌN TOÀN BỘ

{postrow.displayed.profile_field.LABEL}
{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}

{postrow.displayed.POSTER_RPG}


bước 6. chèn thêm script trong viewtopic_body
[code]
[/code]

Thanks

Report [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Khách vi
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ